Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Leverancier
Bart Daems – gevestigd te Morkhovenseweg 102/101, 2200 Noorderwijk en met als ondernemingsnummer BE0560.855.087, handelende als Freelance adviseur & leverancier van Marketing-, Verkoop-, Training- en Coaching diensten.

1.2 Opdrachtgever
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Leverancier een overeenkomst sluit.

1.3 Diensten
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de Leverancier voor of ten behoeve van de Opdrachtgever uitvoert.

1.4 Overeenkomst
Elke afspraak tussen de Leverancier en de Opdrachtgever tot het verlenen van diensten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, facturen en leveringen van diensten of goederen door of namens de Leverancier.

2.2 Erkenning en voorrang
Door een bestelling te plaatsen of een overeenkomst af te sluiten, erkent de Opdrachtgever de geldigheid van de Algemene Voorwaarden van de Leverancier. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang boven eventuele andere algemene voorwaarden of bepalingen die door de Opdrachtgever worden voorgesteld, welke hierbij volledig worden uitgesloten.

2.3 Afwijkingen
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen met de Leverancier. Alle andere voorwaarden blijven onverminderd van kracht, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

2.4 Prioriteit van bepalingen
Individuele, afwijkende bepalingen in overeenkomsten of offertes hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden en vormen samen een geheel.

 

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Moment van totstandkoming
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Leverancier en de Opdrachtgever ondertekende offerte door de Leverancier wordt ontvangen.

3.2 Basis van overeenkomst
Elke overeenkomst is gebaseerd op de wederzijdse verplichtingen zoals beschreven in de offerte en deze Algemene Voorwaarden.

 

4. Uitvoering van de diensten

4.1 Zorg en Uitbesteding
De Leverancier zal de diensten en opdrachten met uiterste zorg uitvoeren, op basis van de in de overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Indien en voor zover een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft de Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

5. Betalingsvoorwaarden & Levering

5.1 Betalingsvoorwaarden
De betaling voor de diensten dient als volgt te worden voldaan:

  • Een voorschot van 30% van de totale vergoeding dient betaald te worden bij ondertekening van de overeenkomst.
  • Het resterende saldo dient betaald te worden na voltooiing van de diensten, tenzij anders vermeld in de offerte.
  • Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur vermeld.
  • De facturen zijn te betalen zonder enige korting, tenzij anders vermeld.
  • De facturen zijn onderworpen aan 21% Belgische BTW.


5.2 Leveringsvoorwaarden
Betaling aan de Leverancier dient via overschrijving plaats te vinden. De Opdrachtgever ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande diensten. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten opbrengen gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €125 als schadebeding).

Hierbij behoudt de Leverancier zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten totdat de Opdrachtgever de openstaande facturen heeft betaald. Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de Leverancier gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De door de Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd.

 

6. Annulering & Wijzigingen

6.1 Annuleringsvoorwaarden

  • Annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en is pas geldig na bevestiging door de Leverancier.
  • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de Diensten, is 50% van het voorschot verschuldigd als annuleringskosten.
  • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de Diensten is 100% van het voorschot verschuldigd als annuleringskosten.


6.2 Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst dienen eveneens schriftelijk overeengekomen te worden.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Beperking van aansprakelijkheid
De Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade die de Opdrachtgever of derden lijden door het gebruik van de door de Leverancier verleende Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Leverancier.

 

8. Overmacht

8.1 Definitie en gevolgen
In geval van overmacht, waaronder ziekte van de Leverancier, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding kan ontstaan.

8.2 Beëindiging bij langdurige overmacht
Indien de uitvoering van de opdracht door overmacht onuitvoerbaar of problematisch wordt en naar verwachting meer dan twee weken vertraagd zal zijn, heeft de Leverancier het recht om de opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever verplicht om de Leverancier te compenseren voor het werk dat tot dan toe reeds is verricht. Verder is de Leverancier in geval van overmacht niet verplicht tot enige vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever. De Leverancier dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de situatie van overmacht.

 

9. Geheimhouding

9.1 Verplichting tot geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

 

10. Geschillenregeling en toepasselijk recht

10.1 Betwisting
Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de Leverancier te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen.
Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering of uitvoering.

Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum. Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.

10.2 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

10.3 Bevoegde rechter
Alle geschillen gerelateerd aan overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Leverancier gevestigd is.

10.4 Versie
Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 03/05/2024.